Privacy statement

Waarom dit statement?

Bielderman Koetsier Adviseurs neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In dit document omschrijven we onder andere welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Onze gegevens

In dit Informatieprotocol vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Bielderman Koetsier Adviseurs

Onze contactgegevens zijn:

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

 • met ons een overeenkomst aangaat of bij ons offerte opvraagt;
 • een dienst van ons afneemt;
 • onze website bezoekt;
 • met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt.

Wij maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • ip-adres, cookies
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde; wij hebben hierbij een afweging gemaakt tussen onze belangen en uw belangen; onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhoud en eventueel uitbouwen van de relatie met u en de uitvoering van overeenkomsten die wij met andere partijen hebben gesloten.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben en in ieder geval gedurende de looptijd van uw relatie of overeenkomst met ons en/of in het voorkomend geval, gedurende de periode zoals met de verzekeraar overeengekomen. Indien onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens nog tot maximaal 5 jaar daarna behoudens andersluidende contractuele en/of wettelijke termijnen van toepassing zijn.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen:

 • opvragen of wij van u persoonsgegevens verwerken;
 • opvragen van meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons;
 • aanpassing van persoonsgegevens die wij onjuist hebben verwerkt;
 • beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan u of aan een ander bedrijf of organisatie;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Het kan voorkomen dat we niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Als dat het geval is, dan laten we u dat gemotiveerd weten.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens in ieder geval aan de volgende personen en derden verstrekken:

 • onze medewerkers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens;
 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of; waarbij we je begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals een ICTdienstverlener of een direct marketingbureau.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. De afspraken daarover leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van onze website

De beheerder van onze website heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden, zoals bijvoorbeeld Google.
Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen.
Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor de contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Pastoor Gowthorpestraat 10
3772 CB Barneveld

Postbus 550
3770 AN Barneveld

Contact
Algemeen: 0342 405 340
Particulier: 0342 405 346
Zakelijk: 0342 405 344
Schade: 0342 405 346
Hypotheken: 0342 405 348
Pensioenen: 0342 405 348
Levensverzekeringen: 0342 405 348